Gebruiksvoorwaarden van www.elementar.be

I.    Toepassingsgebied

 1. elementar.be is een aanbieding van Elementar Analysensysteme GmbH, Elementar-Straße 1, 63505 Langenselbold, Hanau HRB 5521 (ELEMENTAR). De volgende voorwaarden regelen het gebruik van het internetaanbod op elementar.be.
 2. ELEMENTAR behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te modificeren en toekomstige ontwikkelingen aan te passen. De gebruiksvoorwaarden die op het moment van het bezoek beschikbaar zijn, zijn van kracht.
 3. Voor zakelijke relaties met ELEMENTAR over gebruiksmateriaal en apparaten gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden van ELEMENTAR (AGB).
 4. Voor zover er in deze gebruiksvoorwaarden niet direct iets wordt veranderd of uitgesloten, gelden de wettelijke voorschriften.

II.     Inhoud van het internetaanbod

 1. ELEMENTAR stelt op elementar.be gratis informatie over het bedrijf, zijn producten en diensten ter beschikking. Bovendien geeft ELEMENTAR aan gebruikers van de website de optie om zich in te schrijven voor webinars en events van ELEMENTAR.
 2. De informatie die op de website wordt gegeven over de toepassingen en de producten zijn geen bindende aanbiedingen van ELEMENTAR.
 3. ELEMENTAR heeft het recht om het informatie-aanbod op elk moment naar eigen goeddunken aan te passen, te beperken of helemaal stop te zetten.

III.    Gebruiksvoorwaarden

 1. De website mag alleen worden gebruikt op de manier die door ELEMENTAR wordt beoogd. Het is verboden om

  • de inhouden van de website zonder de toestemming van ELEMENTAR voor commerciële of professionele doeleinden te gebruiken,
  • functies (bv. zoekvensters) van de website te omzeilen, buiten werking te stellen of op een andere verstorende manier de website van ELEMENTAR te gebruiken, in het bijzonder om maatregelen te treffen die een overmatige belasting van de infrastructuur van de website van ELEMENTAR als gevolg zouden kunnen hebben,
  • door ELEMENTAR gegenereerde inhouden te blokkeren, te overschrijven of te modificeren.

 2. Alle nodige informatie bij de inschrijving voor events en webinars moet door de gebruiker juist en volledig worden doorgegeven. Onvolledig of fout ingevulde inschrijvingen worden door ELEMENTAR niet verwerkt.
 3. Bij opzettelijke schendingen van deze bepalingen vermeld in punt 1. behoudt ELEMENTAR zich het recht voor om de gebruiker uit te sluiten van het gebruik van de aangeboden diensten en hem om een vergoeding te vragen voor eventueel opgelopen schade.

IV.    Inschrijving voor webinars, indien aangeboden

 1. Indien de gebruiker een webinar op de website kiest en de link ‚Gelieve op deze link te klikken om u in te schrijven voor het webinar“ aanklikt, het meetingnummer aangeeft, op de ‘Join’ button klikt, in het verschenen venster de verplichte persoonsgegevens invult en dan op de button ‘Register now’ klikt, schrijft hij zich in het voor het uitgekozen webinar.
 2. De gebruiker kan zijn gegevens voor de inschrijving meteen in de betreffende velden corrigeren.
 3. ELEMENTAR zal de gebruiker per e-mail een bevestiging van zijn inschrijving sturen. De bevestigingsmail bevat de informatie over het webinar.
 4. ELEMENTAR zal de tekst van de overeenkomst niet in een voor de gebruiker toegankelijke vorm opslaan.

V.    Aansprakelijkheid

 1. ELEMENTAR zorgt steeds voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de aangeboden informatie. ELEMENTAR is aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie in de mate die in deze sectie wordt vermeld.
 2. Bij opzet en grove nalatigheid ¬- om welke juridische reden dan ook - is ELEMENTAR volgens de wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de schadevergoeding.
 3. In het geval van een eenvoudige nalatigheid is ELEMENTAR enkel verantwoordelijk bij de schending van een essentiële contractuele verplichting, beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch opgetreden schade. Een essentiële contractuele verplichting is een verplichting waarvan de vervulling het bereiken van het met de voltooiing van het contract beoogde doel pas mogelijk maakt en waarop de gebruiker standaard mag vertrouwen dat het zal worden vervuld.
 4. De beperking van de aansprakelijkheid volgens punt 3 geldt niet voor schade die wordt toegebracht aan het leven, het lichaam of  de gezondheid van een gebruiker. Verder geldt de beperking ook niet bij een arglistig verzwijgen of bij een door ELEMENTAR uitzonderlijk verleende garantie of bij claims op basis van de wet inzake productaansprakelijkheid.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van ELEMENTAR is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.

VI.    Links

 1. Voor inhouden naar waar op deze website via een link wordt verwezen (externe links), neemt Elementar geen aansprakelijkheid op zich - voor zover dit wettelijk is toegelaten. Indien u op dergelijke link klikt, verlaat u het informatie-aanbod van www.elementar.be. Voor de inhoud van de via externe links te bereiken websites zijn hun beheerders / aanbieders verantwoordelijk. Alleen deze laatsten zijn ook verantwoordelijk voor het naleven van de privacybepalingen bij het gebruik van de websites.
 2. Links op de website www.elementar.be mogen alleen met de voorafgaande toestemming van ELEMENTAR in tekstvorm worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor het framen van de website.

VII.    Intellectueel eigendom

Alle teksten, grafische beelden en andere inhouden op deze website behoren tot het intellectueel eigendom van ELEMENTAR. Indien merken / logo‘s, afbeeldingen en video’s van derden worden gebruikt, beschikt ELEMENTAR hiervoor over de gebruiksrechten. Het is verboden om de vermelde elementen in hun geheel of deels zonder toestemming van de rechthebbende commercieel te reproduceren, te verspreiden of op een andere wijze publiek toegankelijk te maken of te verwerken.


VIII.    Gegevensbescherming

Gelieve rekening te houden met onze Privacyverklaring.


IX.    Toepasselijk recht, rechtsinstantie, taal

 1. Deze gebruiksvoorwaarden en alle rechtsbetrekkingen tussen Elementar en de gebruiker zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van alle internationale en supranationale (verdrags-)rechtssystemen, in het bijzonder het VN-koopverdrag.

  Als de gebruiker een consument is (§ 13 BGB), is de wetgeving van het land, waarin hij zijn verblijf heeft, van toepassing, indien en voor zover hem door de keuze van het Duitse recht zijn bescherming wordt ontnomen, die hem door de betreffende bepalingen van zijn land van verblijf wordt verleend.

 2. Uitsluitend bevoegd voor alle geschillen tussen ELEMENTAR en handelaren, publiekrechtelijke personen of speciale vermogens, die uit het gebruik van de website voortvloeien, zijn de voor Langenselbold bevoegde rechtbanken. ELEMENTAR heeft het recht om zijn claims tegenover gebruikers bij de algemene rechtsinstantie van de gebruiker te laten gelden.

 3. De taal van de overeenkomst is Duits.Versie: april 2018