Privacybescherming

Privacyverklaring van de website www.elementar.com/nl

De verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG is:

Elementar Analysensysteme GmbH
Elementar-Straße 1
63505 Langenselbold

Tel: +49 6184 9393 – 0
E-mail: datenschutz[at]elementar.com


(hierna ‚wij‘ of, ‚ons‘)

Niet alleen bij onze analyseproducten zorgen we voor duidelijkheid, maar ook op vlak van gegevensbescherming bieden we het hoogste niveau van transparantie: hieronder willen we u informeren of en zo ja, in welke mate en hoe lang we uw persoonsgegevens verwerken (verzamelen, bewaren, gebruiken).

Gelieve er ook rekening mee te houden dat het gebruik van bepaalde diensten, die verder gaan dan het puur informatief gebruik van onze website, eventueel een voorafgaande registratie en/of bevestiging vereist waarop mogelijkerwijs prioritaire regels van toepassing zijn.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring nu en dan aan te passen aan de wettelijke en feitelijke omstandigheden. De privacyverklaring die op het moment van uw bezoek aan onze website beschikbaar is, is steeds de geldende versie.


1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over de persoonlijke of zakelijke relaties van een  geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt informatie, zoals uw naam, uw adres en uw e-mailadres. Informatie die niet direct aan uw werkelijke identiteit kan worden gekoppeld, zoals de meest bezochte webpagina’s van onze website of het aantal gebruikers van een webpagina, zijn geen persoonsgegevens.


2. Gegevensverzameling op deze website en andere verwerkingen

Als u onze website bezoekt, bewaart onze webserver standaard tijdelijk de verbindingsinformatie van de computer die de aanvraag doet (bv. IP-adres), tijdstip van de serveraanvraag, de webpagina’s die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het type besturingssysteem alsook de website die u naar onze website heeft geleid (referrer). Daarbij is het niet mogelijk om deze gegevens te gebruiken om een natuurlijke persoon te achterhalen.

Ons belang in de verwerking van de vermelde gebruikersgegevens ligt in het bijzonder in het garanderen en optimaliseren van de functionaliteit en veiligheid van onze IT-systemen en de optimalisatie van ons webaanbod. Verdere persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres worden in principe niet verzameld, tenzij u deze gegevens vrijwillig hebt gegeven, bv. bij het gebruik van ons contactformulier of uw inschrijving voor onze events.

Na het voltooien van de dienst en na afloop van de fiscale en commerciële bewaarvoorschriften worden uw persoonsgegevens volledig verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegevens om uw gegevens verder te gebruiken of als het wettelijk toegestaan of vereist zou zijn om deze te bewaren.

U bent niet wettelijk verplicht om uw gegevens door te geven. Bij uw inschrijving voor een event duiden we de verplichte gegevens steeds aan met een sterretje. Zonder doorgave van deze gegevens, kan uw inschrijving niet worden verwerkt. De gegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst.

Het verzamelen en verwerken van de betreffende persoonsgegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 p. 1 punt b AVG (doel van de overeenkomst).

Bovendien is de verwerking in bepaalde gevallen vereist om onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde te beschermen (art. 6 lid 1 p. 1 punt f AVG).

Een doorgave of een anderen vorm van delen van uw persoonsgegevens met derden gebeurt niet, tenzij dat voor het gebruik van de functies van de website of voor de verwerking van uw aanvragen resp. een order noodzakelijk is (bv. aan een technische dienstverlener die in opdracht van ons werkt) of als u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven.

Voor de uitvoering van onze webinars gebruiken we software van onze dienstverlener Cisco WebEx Inc. De persoonsgegevens die u ter beschikking hebt gesteld, gebruiken we uitsluitend voor de uitvoering van een webinar. Wij delen geen persoonsgegevens met Cisco WebEx Inc.


3. Cookies

De website gebruikt op meerdere plaatsen zogenaamde cookies. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Deze gegevens bevatten geen informatie die aan een natuurlijke persoon kan worden toegewezen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde session cookies. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd.

Cookies kunnen uw computer niet beschadigen en bevatten geen virussen. U kunt in uw browserinstellingen bepalen of cookies mogen worden opgeslagen. Wij willen u er wel op wijzen dat u daardoor wellicht niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken.


4. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een dienst voor webanalyse van Google Inc. (‚Google‘). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‚cookies‘, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van het Verdrag aangaande de Europese Economische Ruimte eerst verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om diensten m.b.t. het gebruik van de website en internetgebruik voor de exploitant uit te voeren. Google zal het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven binnen de toepassing van Google Analytics niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geschikte instellingen te kiezen, wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website verder kunt benutten.

U kunt ook de verzameling van gegevens door het cookie en gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) voorkomen evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op de volgende link klikken om de gegevensverzameling door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen:

Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Meer informatie over de privacybescherming bij Google Analytics vindt u hier http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.


5. Veiligheid

Wij nemen alle nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen verlies en misbruik te beschermen. Zo worden uw gegevens in een veilige werkomgeving opgeslagen, waartoe onbevoegde personen geen toegang hebben. Als u met ons contact wil opnemen via e-mail, houd er dan rekening mee dat de vertrouwelijkheid van de overgedragen gegevens wegens de eigenschappen van het internet nooit 100% kan worden gegarandeerd en dat de inhoud van e-mails in principe door onbevoegde derden kan worden ingezien.


6. Verdere juridische informatie

Wij geven geen toestemming aan derden om de in het impressum of vergelijkbare openbare contactgegevens, zoals adressen, telefoon- of faxnummers alsook e-mailadressen te gebruiken voor het versturen van niet uitdrukkelijk gewenste informatie. Aanvragen om de in alinea 7 vermelde rechten te laten gelden en andere vragen over gegevensbescherming vormen hierop een uitzondering en mogen uitdrukkelijk worden gesteld.

Wij behouden ons het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de verzenders van spam e-mail.


7. Recht op informatie, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, overdracht van gegevens, bezwaar, herroeping, klachten

Als u vragen hebt waarop u geen antwoord vindt in deze privacyverklaring of wanneer u over een bepaald punt meer informatie wenst, kunt u zich op elk moment richten tot ons: Elementar Analysensysteme GmbH, Elementar-Straße 1, 63505 Langenselbold, datenschutz[at]elementar.com.

Verder hebt u het recht

  • volgens art. 15 AVG om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die we van u verwerken;
  • volgens art. 16 AVG om onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
  • volgens art. 17 AVG om de wissing te verkrijgen van u betreffende persoonsgegevens die wij bewaren;
  • volgens art. 18 AVG om de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen;
  • volgens art. 20 AVG om uw persoonsgegevens, die u aan ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te verkrijgen;
  • volgens art. 21 AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;
  • volgens art. 7 lid. 3 AVG om uw verleende toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft als gevolg dat we de verwerking, die we op basis van uw toestemming hebben gedaan, niet meer verder mogen zetten in de toekomst. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet;
  • volgens art. 77 AVG om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


Gelieve hiervoor de hierboven vermelde contactgegevens te gebruiken.Versie april 2018